Informace o zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost NEWTON Technologies, a.s., IČ: 28479777, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 14782/MSPH. (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou uvedeny v bodu 1., e-mailová adresa Správce je: [email protected].
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Správce nabízí produkty a služby právnickým i fyzickým osobám. Svým zákazníkům poskytuje Správce především produkty a služby využívající technologie automatického rozpoznávání řeči, jedná se především o:

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
  •  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit, 
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů 

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže. 

V. Cookies

 1. Správce na webových stránkách používá cookies, což jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.  
 2. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům. 
 3. Soubory cookies používané na webu Správce jsou rozděleny do kategorií. Vybranou kategorii lze povolit, nebo zakázat (výjimkou je kategorie Nezbytné cookies, ta musí být pro správné fungování webu vždy povolená). Kategoriemi jsou:
  • Nezbytné cookies, které zajišťují provoz webových stránek. Bez těchto souborů nebude webová stránka správně fungovat. Tato kategorie se nedá zakázat.
  • Preferenční cookies, které umožňují webové stránce ukládat volby každého uživatele, například lokalizaci stránky.
  • Analytické cookies, které umožňují Správci zlepšovat webové stránky shromažďováním informací o jejich používání.
  • Marketingové cookies, které se používají k lepšímu zaměření a personalizaci reklamy. Povolením marketingových souborů cookies udělujete souhlas s personalizovanou reklamou na různých platformách.
 4. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. 
 5. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře
 6. Správce používá pro zajištění cookies souborů službu třetí strany CookieHub se sídlem Hafnargata 55, 230 Reykjanesbæ, Island.  

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce) 

 1. K zajištění výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem sdílí Správce Vaše údaje s těmito subjekty:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
  •  podílející se na zajištění provozu služeb, 
  • zajišťující marketingové služby. 
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci vyjma subdodavatelů, se kterými Správce spolupracuje a bez kterých by nebylo možné službu poskytovat.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení 

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím formuláře při registraci Vašeho účtu do aplikace Beey. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Poslední aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů byla uskutečněna 13.05.2024.

Přejít nahoru