Všeobecné obchodní podmínky služby Beey.io

Podmínky společnosti NEWTON Technologies, a.s. pro užívání služeb aplikace Beey.io (dále jen „Podmínky“)

Společnost NEWTON Technologies, a.s., se sídlem: Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00, IČ: 28479777, DIČ: CZ28479777, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 14782 (dále jen „Poskytovatel“) mimo jiné poskytuje službu online aplikace Beey, specifikovanou na stránkách Poskytovatele editor.beey.io a v těchto Podmínkách (dále jen „Služba“).

Tyto Podmínky obsahují závazná pravidla používání a přístupu ke Službě. Využíváním této Služby souhlasíte s těmito Podmínkami a zavazujete se tyto Podmínky v plném rozsahu dodržovat.

Vymezení dalších pojmů, dle těchto Podmínek

 1. Uživatelem se rozumí podnikající právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá Službu v souladu s těmito Podmínkami, nestanoví-li individuálně uzavřená smlouva nebo individuálně potvrzená objednávka jinak (dále jen „Uživatel“).
 2. Softwarem Poskytovatele se rozumí programové vybavení Poskytovatele využívané při poskytování Služby, tedy zejména samotná aplikace Beey (dále jen „Software“).
 3. Licencí se rozumí oprávnění k výkonu práva vztahujícímu se ke Službě Poskytovatele nebo Softwaru Poskytovatele (dále jen „licence“). Konkrétní rozsah této licence vyplývá z licenčních ujednání.
 4. Autorským zákonem se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“).
 5. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
 6. Dostupností se rozumí stav, kdy je Služba Uživateli k dispozici v těchto Podmínkách stanoveném rozsahu a kvalitě (dále jen „Dostupnost“).

Přistoupení k těmto Podmínkám

 1. Tyto Podmínky upravují závazná pravidla používání a přístupu ke Službě. Využíváním Služby souhlasí Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se tyto Podmínky v plném rozsahu dodržovat.
 2. S těmito Podmínkami vyslovuje Uživatel souhlas registrací Uživatele v aplikaci Beey na stránkách Poskytovatele editor.beey.io, uzavřením individuální smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem, Poskytovatelem potvrzené individuální objednávky Uživatele s odkazem na tyto Podmínky nebo uhrazením daňového dokladu s odkazem na tyto Podmínky.
 3. Osoba, která přistupuje k těmto Podmínkám jménem právnické osoby, prohlašuje, že je oprávněna za danou právnickou osobu tímto způsobem jednat, právnickou osobu v tomto vztahu zastupovat a souhlasit jejím jménem s dodržováním těchto Podmínek.
 4. Uživatel se zejména zavazuje:
  1. neobcházet jakákoli technická omezení Služby a Softwaru;
  2. neprovádět reverzní inženýrství, dekompilaci nebo rozklad Služby a Softwaru;
  3. nepoužívat Službu nebo Software v rozporu s dobrými mravy, s cílem vyhnutí se licenčním poplatkům, odměně či ceně – zejména se jedná o časově souběžnou práci více osob pod jedním uživatelským účtem s licencí pro daný počet pojmenovaných uživatelů;
  4. nepoužívat Službu nebo Software způsobem, který je v rozporu se zákony České republiky, zákony zemí Evropské unie a zákony země, ve které tuto Službu využívá a těmito Podmínkami nebo ujednáními individuálně uzavřenými mezi Uživatelem a Poskytovatelem;
 5. Přistoupením k těmto Podmínkám Uživatel čestně prohlašuje, že má právo audio nebo audiovizuální nahrávku, určenou k automatickému elektronickému přepisu, včetně přidružených metadat, užít v souladu s autorskoprávními předpisy a tímto přepisem nedojde k porušení právních předpisů týkajících se ochrany duševního vlastnictví. Poskytovatel má právo po Uživateli požadovat dodatečné doložení tohoto práva a v případě pochybností odmítnout provedení Služby do doby hodnověrného doložení práv z duševního vlastnictví k této audio nebo audiovizuální nahrávce nebo tuto audio nebo audiovizuální nahrávku odstranit.
 6. Přistoupením k těmto Podmínkám se Uživatel zavazuje a čestně prohlašuje, že audio nebo audiovizuální nahrávka, určená k automatickému elektronickému přepisu, včetně přidružených metadat, neobsahuje osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR”) nebo v souladu s jinými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. V případě porušení tohoto závazku Uživatele nese Uživatele odpovědnost za veškerou škodu, která by porušením tohoto závazku Poskytovateli vznikla. Poskytovatel má právo v případě pochybností odmítnout provedení Služby a tuto audio nebo audiovizuální nahrávku odstranit. Pokud máte jako Uživatel zájem využít Služby Poskytovatele pro zpracování audio nebo audiovizuální nahrávky obsahující osobní údaje ve smyslu Zákona o zpracování osobních údajů, Nařízení GDPR nebo jiných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, kontaktujte Poskytovatele na support@beey.io za účelem uzavření písemné smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů a Nařízením GDPR.

Poskytování Služby

 1. Poskytovatel poskytuje Uživateli právo na přístup ke Službě a právo Službu užít (dále jen „licence ke Službě“) a Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Podmínkami, individuální smlouvou uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem, nebo individuální objednávkou Uživatele potvrzenou Poskytovatelem.
 2. Licence ke Službě je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu, po kterou bude Poskytovatel Službu poskytovat a Uživatel bude splňovat podmínky pro poskytnutí této Služby.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Služba a Software je předmětem autorských práv Poskytovatele. Autorské právo je předmětem ochrany zejména podle Autorského zákona a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ust. § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními.
 4. Předmětem poskytnutí není poskytnutí zdrojového kódu Služby k jakémukoliv dalšímu využití. Uživatel se zavazuje zdržet se jednání podle § 66 odst. 1 písm. b) Autorského zákona.
 5. V případě, kdy Uživatel postupuje v rozporu s těmito Podmínkami (zejména v případě porušování zákonů České Republiky nebo zákonů Evropské unie nebo zákonů státu využití Služby po výzvě orgánů činných v trestním řízení, či jiné oprávněné instituce nebo Poskytovatele), je Poskytovatel oprávněn provést opatření k zamezení tohoto stavu dle vlastního uvážení na základě závažnosti a urgentnosti následku porušení, zejména formou výzvy k nápravě, omezení libovolné části Služby nebo Software, zablokování přístupu ke Službě nebo Software, ukončení Služby nebo používání Software.
 6. Nedostupnost služby a jiné technické problémy se Uživatel zavazuje oznamovat Poskytovateli e-mailem na support@beey.io. Doba Nedostupnosti služby se počítá od doručení tohoto oznámení o nedostupnosti Služby Poskytovateli.
 7. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Uživatele technickou podporu v pracovní dny od 8.00 – 17.00 přes webové, či emailové rozhraní (e-mail: support@beey.io). Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytně nutnou součinnost.
 8. Uživatel bere na vědomí, že služba automatického přepisu audio nebo audiovizuální nahrávky do textu nemusí být schopna převést audio nebo audiovizuální nahrávku na text zcela korektně. Jakékoliv odchylky výstupů Služby od vstupů nejsou vadou Služby.
 9. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může audio a audiovizuální nahrávky a jejich přepisy anonymně používat za účelem vylepšování Služby (trénování akustických a jazykových modelů).

Ceny za používání a přístup ke Službě

 1. Všechny ceny jsou smluvní. Nebude-li v individuální smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem nebo v individuálně Poskytovatelem potvrzené objednávce Uživatele uvedeno jinak, platí následující způsob určení ceny za používání a přístup ke Službě. Za každou započatou 1 hodinu audio nebo audiovizuální nahrávky, u které Uživatel využije Službu Poskytovatele se Uživatel zavazuje Poskytovateli uhradit cenu ve výši 180,- Kč / 7,50 EUR / 35 PLN.
 2. Cena je splatná předem formou nákupu kreditů, jejichž platnost je 24 měsíců, pokud není individuálně stanoveno jinak. Nevyčerpané kredity po této době ztrácení platnost. Nevyčerpané kredity před koncem jejich splatnosti nelze vrátit, pokud se strany nedohodnou individuálně jinak.
 3. Není-li v individuální smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem nebo v individuálně Poskytovatelem potvrzené objednávce Uživatele uvedeno jinak, je cena za používání a přístup ke Službě uvedena vždy bez příslušné daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která se ke Ceně za používání a přístup ke Službě v zákonné výši připočte.

Řešení sporů

 1. Práva a povinnosti výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem s vyloučením veškeré kolizní úpravy mezinárodního práva soukromého.
 2. Všechny spory vznikající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu, kterým bude ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění místně příslušný soud Poskytovatele.

Ochrana osobních údajů Uživatele

 1. Uživatel přistoupením k těmto Podmínkám tímto uděluje Poskytovateli souhlas k využití jména, příjmení, emailové adresy, IP adresy, telefonního čísla a sídla Uživatele (dále jen „osobní údaje“) a identifikačních údajů (IČO, DIČ) u podnikající osoby ke všem činnostem, souvisejícím s šířením obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb Poskytovatele.
 2. Uživatel přistoupením k těmto Podmínkám tímto uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s příslušným ustanovením Zákona o zpracování osobních údajů, Nařízení GDPR a jiných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
 3. Souhlas je udělen na dobu poskytování Služeb dle těchto Podmínek, dle individuální smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem, dle individuální objednávky Uživatele potvrzené Poskytovatelem. Zpracovatelem osobních údajů bude Poskytovatel. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů a další práva dle Zákona o zpracování osobních údajů a Nařízení GDPR. Osobní údaje předá Poskytovatel třetím stranám, pokud je to nezbytně nutné pro splnění těchto Podmínek. S údaji Uživatele bude nakládáno důvěrně. V případě, že se Uživatel domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Uživatel může vyloučit článek 6.1 těchto Podmínek odesláním e-mailové zprávy Poskytovateli na support@beey.io s uvedením textu: „Nesouhlasím s článkem 6.1 Podmínek společnosti NEWTON Technologies, a.s. pro užívání Služeb dle podmínky společnosti NEWTON Technologies, a.s. pro užívání služeb aplikace Beey a nepřeji si zasílat obchodní sdělení společnosti NEWTON Technologies, a.s.“

Ukončení poskytování Služby

 1. Poskytování Služby dle těchto Podmínek může být ukončeno dohodou, písemnou výpovědí, anebo odstoupením ze zákonných důvodů.
 2. Poskytování Služby může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvního (1.) dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď Uživatele Poskytovateli je možné doručit na e-mailovou adresu support@beey.io. Výpověď Poskytovatele Uživateli je možné doručit na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci nebo prostřednictvím aplikace Beey. 
 3. Ukončení poskytování Služby se však nedotýká vzájemných nároků Poskytovatele a Uživatele vzniklých ještě před ukončením poskytování této Služby.
 4. Ke dni účinnosti ukončení poskytování Služby přestane Poskytovatel Uživateli poskytovat Službu. Poskytovatel je oprávněn, ke dni účinnosti ukončení poskytování Služby, odstranit veškerá data a přepisy uložené na datovém uložišti Poskytovatele.
 5. Poskytovatel je oprávněn poskytování Služby jednostranně ukončit písemným oznámením doručeným Uživateli, jestliže zjistí, že Uživatel porušuje tyto Podmínky. Toto oznámení je Poskytovatel oprávněn doručit na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci nebo prostřednictvím oznámení aplikace Beey.
 6. V případě ukončení Služby ze strany Poskytovatele, může Uživatel požádat Poskytovatele na e-mailové adrese support@beey.io o vrácení peněžní částky za nevyčerpané kredity.

Jakost poskytované Služby

 1. Poskytovatel zaručuje Uživateli, že poskytnutá Služba nevykazuje žádnou vadu, která omezuje nebo znemožňuje užívání této Služby pro účely obvyklé.
 2. Případné vady poskytnuté Služby budou řešeny Poskytovatelem v úzké spolupráci s Uživatelem neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů od jejich oznámení Uživatelem. Uživatel uplatní reklamaci odesláním sdělení na e-mailovou adresu support@beey.io s uvedením konkrétních vad. Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli další nezbytnou součinnost pro zjištění a odstranění vady. Dále pro odpovědnost za vady platí ustanovení občanského zákoníku.
 3. Bude-li Uživateli poskytnutá vadná Služba, má Uživatel právo požadovat odstranění této vady nebo právo na přiměřenou slevu z ceny. Nebude-li ze strany Poskytovatele včas odstraněna vada nebo poskytnuta přiměřená sleva z ceny, má Uživatel právo odstoupit od poskytnuté Služby. Jestliže Uživatel zjistí vadu poskytnuté Služby, je povinen sdělit tuto skutečnost Poskytovateli pro uplatnění reklamace, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do dvou let od poskytnutí Služby, odesláním sdělení na e-mailovou adresu support@beey.io s uvedením konkrétních vad.
 4. Za vadu Služby nebo Software nelze považovat nepřesné předvedení audio nebo audiovizuální nahrávky do textu, které ze své povahy nemusí být zcela korektní. Jakékoliv odchylky mezi audio nebo audiovizuální nahrávkou a Službou provedeného přepisu do textového souboru nejsou vadou Služby, kdy přesnost převodu nahrávky závisí na mnoha faktorech, zejména na kvalitě nahrávky a artikulačních schopnostech jednotlivých mluvčích zachycených na nahrávce.

Omezení odpovědnosti a záruky

 1. Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím Služby, jakož i Softwaru na zařízení a infrastruktuře Uživatele, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím Služby nebo Softwaru.
 2. Poskytovatel ani jeho dodavatelé či prodejci nemají povinnost nahradit Uživateli ani jakékoliv jiné třetí osobě jakékoli nepřímé, následné, vedlejší, sankční ani zvláštní škody (zejména ušlý zisk nebo výnos, odškodnění za ztrátu soukromí, ztrátu užitku z jakéhokoli počítače nebo softwaru včetně tohoto programu, přerušení provozu, ztrátu obchodních informací či jinou peněžitou ztrátu) vzniklé v souvislosti s použitím Služby nebo Softwaru a to ani v případě, že Uživatel byl Poskytovatelem na možnost vzniku těchto škod upozorněn, přičemž nebude brán zřetel na příčinu škody či teorii odpovědnosti za škodu.
 3. Omezení odpovědnosti za škodu dle předchozí věty se uplatní v maximálním možném rozsahu přípustném příslušnými právními předpisy. Odpovědnost Poskytovatele za škodu související se Službou nebo Softwarem v žádném případě nepřesáhne částku, kterou Uživatel zaplatil za Službu nebo Software, s níž je spojena odpovědnost Poskytovatele. Výše uvedené omezení platí, i když z jakéhokoli důvodu nedojde k naplnění základního účelu jakéhokoli omezeného nároku.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se kterékoliv ustanovení těchto Podmínek ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak.
 2. Uživatel přistoupením k těmto podmínkám prohlašuje, že si tyto Podmínky celé přečetl a s těmito Podmínkami souhlasí ve všech bodech.
 3. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 10. 2020.
 4. Poslední změna provedena 31.05.2023
Přejít nahoru