Warunki określające zasady korzystania z Usług aplikacji Beey

Warunki firmy NEWTON Technologies S. A. określające zasady korzystania z Usług aplikacji Beey („Warunki”) 

Spółka NEWTON Technologies S. A., z siedzibą: Na Pankráci 1683/127, Praga 4, 140 00, IČ: 28479777, NIP: CZ28479777, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja B, wkładka 14782 (dalej „Usługodawca„), między innymi świadczy Usługi on-line aplikacji Beey zgodnie ze specyfikacją dostępną na stronie Usługodawcy www.beey.io i z niniejszymi Warunkami (dalej „Usługi„).  

Poniższe Warunki stanowią wiążące zasady korzystania i dostępu do Usług. Korzystając z ww. UsługUżytkownik zgadza się z niniejszymi Warunkami i zobowiązuje się je w pełni przestrzegać. 

Terminologia innych pojęć używanych w niniejszych Warunkach 
 1. Za Użytkownika uważa się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, korzystającą z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami, chyba że jest to określone inaczej  
  w indywidualnie zawartej umowie lub indywidualnie potwierdzonym zamówieniu („Użytkownik„).  
 2. Oprogramowanie Usługodawcy oznacza Oprogramowanie wykorzystywane w ramach świadczenia Usług, a przede wszystkim aplikacja Beey jako taka („Oprogramowanie„). 
 3. Licencja oznacza zgodę na wykonywanie praw związanych z Usługą Usługodawcy lub Oprogramowania Usługodawcy („Licencja„). Szczegółowy zakres ww. Licencji określony jest  
  w umowach licencyjnych. 
 4. Ustawa o prawie autorskim oznacza ustawę Republiki Czeskiej nr 121/2000 Sb. o prawie autorskim, o prawach pokrewnych z prawem autorskim oraz o zmianach w brzmieniu niektórych ustaw,  
  z późniejszymi zmianami („Ustawa o prawie autorskim„). 
 5. Kodeks Cywilny oznacza ustawę Republiki Czeskiej nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny,  
  z późniejszymi zmianami („Kodeks Cywilny„). 
 6. Dostępność oznacza stan, w którym Usługa dostępna jest dla Użytkownika w określonym  
  w niniejszych Warunkach zakresie i jakości („Dostępność„). 
 7. Poziom Dostępności oznacza stopień Dostępności, mierzony zgodnie z niniejszymi Warunkami („Poziom Dostępności„). 
 8. Dokumentacja oznacza dokumentację Użytkownika dotyczącą Usług i Oprogramowania Usługodawcy
Wyrażenie zgody na niniejsze Warunki 
 1. Warunki te regulują obowiązujące zasady korzystania i dostępu do Usług. Korzystając z UsługUżytkownik zgadza się z niniejszymi Warunkami i zobowiązuje się je bez wyjątku przestrzegać. 
 2. Użytkownik wyraża zgodę z niniejszymi Warunkami formą rejestracji Użytkownika w aplikacji Beey na stronie Usługodawcy beey.io, zawarciem indywidualnej umowy pomiędzy Usługodawcą  
  Użytkownikiem, potwierdzonym przez Usługodawcę indywidualnym zamówieniem Użytkownika odwołującym się na niniejsze Warunki lub uiszczeniem opłaty za dokument podatkowy odwołujący się na niniejsze Warunki
 3. Osoba, która akceptuje brzmienie niniejszych Warunków w imieniu osoby prawnej, oświadcza, że jest osobą uprawnioną do działania w tym zakresie w imieniu danego podmiotu oraz że w tym zakresie ww. podmiot reprezentuje i w jego imieniu zobowiązuje się stosować do niniejszych Warunków
 4. Użytkownik zobowiązuje się przede wszystkim do tego, że: 
 • nie będzie obchodzić jakichkolwiek ograniczeń technicznych Usług i Oprogramowania;
 • nie będzie dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani działań powodujących rozpad Usług i Oprogramowania;
 • nie będzie korzystać z Usług lub Oprogramowania, w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami lub w celu uniknięcia opłat licencyjnych, płatności lub kosztów – w szczególności dotyczy to przypadków jednoczesnej pracy kilku osób w ramach jednego konta Użytkownika z Licencją na daną ilość zarejestrowanych imiennie Użytkowników;
 • nie będzie korzystać z Usług lub Oprogramowania w sposób sprzeczny z prawem Republiki Czeskiej, prawem państw Unii Europejskiej i prawem kraju, w którym korzysta z Usług ani w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami lub z indywidualnie zawartym porozumieniem pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą;
 • Zgadzając się na niniejsze Warunki Użytkownik oświadcza, że ma prawo do używania audio lub audiowizualnego zapisu, przeznaczonego do automatycznej transkrypcji elektronicznej, w tym powiązanych z nim metadanych, zgodnie z prawem autorskim, a że ww. transkrypcja nie naruszy przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Usługodawca ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych potwierdzeń ww. prawa, a w razie wątpliwości odmówić wykonywania Usługi do momentu przedstawienia wiarygodnego potwierdzenia prawa własności intelektualnej do przedmiotowego nagrania audio lub wideo, pod rygorem usunięcia ww. nagrań audio lub wideo.
 • Akceptując niniejsze WarunkiUżytkownik zobowiązuje się i oświadcza, że nagrania audio lub audiowizualne, przeznaczone do automatycznej transkrypcji elektronicznej, w tym z nimi powiązane metadane, nie zawierają danych osobowych w rozumieniu ustawy nr. 110/2019 Sb. o sposobach przetwarzania danych osobowych, z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa o przetwarzaniu danych osobowych„), zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016, Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej „RODO„) lub zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które dotkną się Usługodawcy poprzez jego naruszenie. Usługodawca  w przypadku wątpliwości ma prawo odmówić wykonania Usługi a także usunąć plik audio lub audiowizualny. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany korzystaniem z Usług Usługodawcy dotyczących nagrań audio lub audiowizualnych zawierających dane osobowe w rozumieniu Ustawy o przetwarzaniu danych osobowych, lub rozporządzenia RODO lub innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych, proszony jest o kontakt z Usługodawcą Oprogramowania pod adresem: support@beey.io w celu zawarcia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych i wytycznymi RODO
Świadczenie Usług  
 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi prawo dostępu do Usług i prawo do korzystania z Usług (dalej „Licencja do Usług„), a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszymi Warunkami, indywidualną umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, lub na indywidualne zamówienie Użytkownika, potwierdzone przez Usługodawcę
 2. Licencja na Usługi przyznawana jest jako Licencja niewyłączna, terytorialnie nieograniczona, niezbywalna i czasowo ograniczona na okres świadczenia Usług przez Usługodawcę, w trakcie którego Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Warunków korzystania z ww. Usług.  
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi i Oprogramowanie stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy. Prawo autorskie podlega ochronie, w szczególności zgodnie z Ustawą  
  o prawie autorskim, a także ochronie publicznoprawnej zgodnie z Kodeksem Karnym ( § 270 ustawy nr 40/2009 Sb., Kodeks Karny, w obowiązującym brzmieniu) a jego naruszenie może być ścigane zarówno w postępowaniu cywilnym jak i postępowaniu karnym.  
 4. Przedmiotem świadczenia Usług nie jest udostępnienie kodu źródłowego Usługi do dalszego użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się niniejszym do powstrzymania się od działań określonych w § 66. 1 pkt b) Ustawy o prawie autorskim. 
 5. W przypadku, że Użytkownik podejmuje działania sprzeczne z niniejszymi Warunkami  
  (w szczególności w przypadku naruszenia przepisów prawa Republiki Czeskiej lub prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa, w którym korzysta z Usługi po wezwaniu organów ścigania lub innych upoważnionych instytucji lub po monicie ze strony Usługodawcy), Usługodawca ma prawo podjąć środki, aby zapobiec powyższej sytuacji, według własnego uznania, na podstawie oceny wagi i pilności skutków tego naruszenia, w szczególności w formie wezwania do korekty, i zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z dowolnej części Usług lub Oprogramowania, blokowania dostępu do Usługi lub Oprogramowania czy zaprzestania świadczenia Usług lub korzystania z Oprogramowania
 6. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi minimalnie 99% Poziomu Dostępności Usług w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług Użytkownikowi. Tym samym Usługodawca zapewnia, że czas awarii Usługi może wynosić nie więcej niż 7,3 godzin w miesiącu kalendarzowym, w którym Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi Użytkownikowi. W przypadku niedotrzymania gwarantowanego Poziomu DostępnościUżytkownikowi przysługuje zniżka w wysokości 5% z całkowitej miesięcznej opłaty zgodnie z § 2 umowy, a to za każdy 1% niedotrzymanego gwarantowanego Poziomu Dostępności za miesiąc kalendarzowy, w którym Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi Użytkownikowi, ale maksymalnie do wysokości 70% miesięcznego wynagrodzenia należnego Usługodawcy.   
 7. Następujące przypadki, w których Usługa jest niedostępna, nie są brane pod uwagę jako brak Usługodawcą gwarantowanego Poziomu Dostępności
 • Usługodawca dokonuje rutynowego utrzymania i dostosowania Usług w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem;
 • Usterka jest spowodowana przez Użytkownika;  
 • Usterka jest spowodowana atakami wirusów w systemie, lub innym podobnym atakiem, chyba że przyczyną awarii były niezaprzeczalne uchybienia Usługodawcy;
 • Przyczyną usterki są okoliczności, które wykluczają odpowiedzialność Usługodawcy;
 • Usterki w wyniku przerwy lub braku dostępu do internetu, świadczonego przez osoby trzecie;
 • Niedostępność Usług z powodów określonych w poprzednim punkcie, nie jest brakiem gwarantowanego Poziomu Dostępności, a Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności. 
 • Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać Usługodawcy Niedostępność Usług i inne problemy techniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@beey.io.  Czas Niedostępności Usług oblicza się od terminu doręczenia powiadomienia o niedostępności Usług Usługodawcy.     
 • Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi pomoc techniczną w dni robocze w godzinach od 8.00 – 17.00 za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej  (e-mail: support@beey.io). Użytkownik zobowiązuje się do wszelkiej niezbędnej współpracy z Usługodawcą.   
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa automatycznej transkrypcji nagrań audio lub audiowizualnych na tekst może nie być w stanie w pełni poprawnie konwertować ww. nagrania audio i audio-wideo. Wszelkie odchylenia od materiału źródłowego nie są defektem Usługi.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca może anonimowo wykorzystywać nagrania audio i audiowizualne oraz ich transkrypcje w celu poprawy jakości Usług (ulepszanie modeli akustycznych i językowych). 
Cennik korzystania i dostępu do Usług
 1. Wszystkie ceny są cenami umownymi. O ile w indywidualnej umowie zawartej pomiędzy UsługodawcąUżytkownikiem, lub w indywidualnym zamówieniu potwierdzonym przez Usługodawcę nie stanowiono inaczej, stosuje się następujący sposób ustalania ceny za dostęp  
  i korzystanie z Usługi.  Za każdą rozpoczętą 1 godzinę audio lub audiowizualnych nagrań, w ciągu której Użytkownik korzysta z Usług UsługodawcyUżytkownik zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy opłatę w wysokości 180,- CZK / 6,50 EUR / 34,80,- PLN / 6,50 USD.  
 2. Jeśli w indywidualnej umowie zawartej pomiędzy UsługodawcąUżytkownikiem lub w indywidualnym zamówieniu Użytkownika potwierdzonym przez Usługodawcę nie określono inaczej, cena za dostęp i korzystanie z Usługi jest zawsze ceną netto tj. bez podatku od wartości dodanej („VAT”), który zostanie doliczony do końcowej Ceny za dostęp i korzystanie z Usługi  w ustawowej wysokości. 
Rozstrzyganie sporów 
 1. Prawa i zobowiązania nie określone jednoznacznie niniejszymi Warunkami, są regulowane prawem czeskim, przede wszystkim przepisami Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem jakichkolwiek norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego.
 2. wszelkich sporach wynikających z niniejszych Warunków lub powstałych w związku z nimi, rozstrzygał będzie ostatecznie właściwy Sąd, którym będzie, zgodnie z § 89a ustawy nr 99/1963 Sb., o Sądach Cywilnych w obowiązującym brzmieniu, Sąd miejscowy właściwy dla Usługodawcy
Polityka prywatności 
 1. Użytkownik, akceptując niniejsze Warunki, udziela tym samym Usługodawcy zgody na wykorzystanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu IP, numeru telefonu i siedziby Użytkownika (dalej „Dane Osobowe„) i danych identyfikacyjnych (Nr. REGON i NIP) danego podmiotu gospodarczego, w celu wszelkich działań związanych z komunikacją handlową, w rozumieniu § 7 ust. 3 Ustawy Nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach informacyjnych oraz o zmianach niektórych przepisów w obowiązującym brzmieniu, dotyczących własnych podobnych produktów lub usług Usługodawcy
 2. Użytkownik, akceptując niniejsze Warunki, udziela tym samym Usługodawcy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy o przetwarzaniu danych osobowychRODO i innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych. 
 3. Zgoda udzielana jest na okres realizacji Usług zgodnych z niniejszymi Warunkami, według indywidualnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub według indywidualnego zamówienia Użytkownika, potwierdzonego przez Usługodawcę. Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych będzie UsługodawcaUżytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, prawo do uzyskania informacji  
  o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych i inne prawa zgodne z Ustawą  
  o przetwarzaniu danych osobowych i rozporządzeniem RODOUsługodawca może przekazać Dane osobowe osobom trzecim, o ile będzie to absolutnie konieczne do spełnienia postanowień niniejszych Warunków. Dane Użytkownika będą traktowane jako poufne. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa, ma prawo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Użytkownikmoże wykluczyć postanowienie pkt. 6.1 niniejszych Warunków poprzez wysłanie wiadomości e-mail Usługodawcy na adres: support@beey.io o treści: „Nie zgadzam się z pkt 6.1 Warunków firmy NEWTON Technologies, S.A. określających korzystanie z Usług zgodnie z Warunkami firmy NEWTON Technologies S. A. do korzystania z Usług aplikacji Beey, i nie chcę otrzymywać ofert handlowych firmy NEWTON Technologies S.A.“ 
Koniec świadczenia Usług 
 1. Świadczenie Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami może być zakończone za porozumieniem stron, formą pisemnego wypowiedzenia lub odstąpieniem od umowy z uzasadnionych powodów. 
 2. Świadczenie Usług może być wypowiedziane przez każdą ze stron w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące począwszy od  pierwszego (1.) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dostarczeniu wypowiedzenia drugiej stronie. Wypowiedzenie Usług Usługodawcy może być wysłane przez Użytkownika na adres e-mail support@beey.io. Wypowiedzenie Usług Użytkownikowi przez Usługodawcę może być wysłane przez na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji lub za pośrednictwem aplikacji Beey.   
 3. Zaprzestanie świadczenia Usługi nie dotyczy wzajemnych zobowiązań Usługodawcy  
  Użytkownika, powstałych do momentu zakończenia świadczenia tej Usługi
 4. Usługodawca przestanie świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika z dniem skutkującym zakończeniem świadczenia tych UsługUsługodawca z dniem wejścia w życie zakończenia świadczenia Usług ma prawo do usunięcia wszystkich danych i transkrypcji zgromadzonych w jego centrum przechowywania danych.  
 5. Usługodawca ma prawo do jednostronnego zaprzestania świadczenia Usług po wysłaniu pisemnego zawiadomienia dostarczonego Użytkownikowi, o ile wykryje, że Użytkownik narusza niniejsze Warunki. Ww. zawiadomienie Usługodawca może wysłać na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji lub za pośrednictwem powiadomienia z aplikacji Beey.  
Jakość świadczonych Usług 
 1. Usługodawca gwarantuje Użytkownikowi, że świadczone Usługi nie wykazują żadnych wad ograniczających lub uniemożliwiających korzystanie z tych Usług dla zwykłych celów. 
 2. Ewentualne wady świadczonych Usług będą rozwiązywane przez Usługodawcę w ścisłej współpracy z Użytkownikiem, niezwłocznie, ale nie później niż do 3 dni roboczych od momentu otrzymania powiadomienia od UżytkownikaUżytkownik złoży reklamację wysyłając wiadomość na adres e-mail support@beey.io z podaniem konkretnych wad. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą niezbędnej do wykrycia i usunięcia wady. Dalej, w sprawach odpowiedzialności za wady, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. Jeśli Użytkownik otrzyma wadliwe Usługi, ma prawo żądać usunięcia wady lub prawo do adekwatnej zniżki. Jeśli wada nie zostanie w porę usunięta przez Usługodawcę albo Użytkownikowi nie będzie przedstawiona oferta zniżki, Użytkownik ma prawo zrezygnować ze świadczonych Usług. Jeśli Użytkownik wykryje wadę świadczonych Usług zobowiązany jest zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu złożenia reklamacji, bez zbędnych opóźnień po jej wykryciu, jednak nie później niż w terminie dwóch lat od dnia świadczenia Usług, wysyłając wiadomość na adres e-mail support@beey.io z podaniem konkretnych wad.    
 4. Za wadę Usług lub Oprogramowania nie może być uznana niedokładna transkrypcja nagrania audio lub audiowizualnego na tekst, która ze swej natury nie może być w pełni poprawna. Jakiekolwiek różnice między nagraniami audio lub audio-wideo a Usługą transkrybującą nagrania na plik tekstowy nie są wadą Usługi, biorąc pod uwagę, że dokładność konwersji nagrań zależy od wielu czynników, w szczególności od jakości nagrania i umiejętności artykulacyjnych poszczególnych osób występujących na nagraniu. 
Ograniczenia odpowiedzialności i gwarancji 
 1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w wyniku korzystania z Usług i Oprogramowania powstałe w urządzeniach i infrastrukturze Użytkownika, ani za wszelkie inne szkody pośrednio związane z korzystaniem z Usług lub Oprogramowania
 2. Usługodawca ani jego dostawcy czy sprzedawcy nie mają obowiązku rekompensować Użytkownikowi ani innej osobie trzeciej jakichkolwiek pośrednich, późniejszych, ubocznych, karnych ani specjalnych strat (w szczególności utraty zysku lub przychodów, odszkodowania za utratę prywatności, za utratę możliwości korzystania z komputera lub oprogramowania, w tym niniejszego  Oprogramowania, za zakłócenia działalności, za stratę informacji biznesowych czy za inne straty majątkowe), powstałych w związku z korzystaniem z Usług lub Oprogramowania, także w przypadku, kiedy Użytkownik został ostrzeżony przez Usługodawcę o możliwości wystąpienia podobnych szkód, a tym samym nie będzie brana pod uwagę przyczyna powstania szkody ani teoria odpowiedzialności za szkodę. 
 3. Ograniczenie odpowiedzialności za szkody w zdaniu poprzednim stosuje się w maksymalnym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody związane z Usługą lub Oprogramowaniem w żadnym wypadku nie będzie przekraczać kwoty, którą Użytkownik zapłacił za Usług ę lub Oprogramowanie, z którym wiąże się odpowiedzialność Usługodawcy. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie także w wypadku, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie doszło do spełnienia celu podstawowego jakiegokolwiek ograniczonego roszczenia. 
Postanowienia końcowe 
 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okazałoby się nieważne lub niewymagalne, okoliczność ta nie powoduje, że za nieważne czy niewymagalne uznane zostaną pozostałe postanowienia niniejszych Warunków, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 
 2. Użytkownik, akceptując niniejsze Warunki, oświadcza, że zapoznał się z ich pełną treścią i zgadza się z postanowieniami niniejszych Warunków we wszystkich punktach. 
 3. Niniejsze Warunki korzystania z Usług wchodzą w życie z dniem 10.11.2020
 4. Ten dokument był ostatnio modyfikowany 30.11.2022
Scroll to Top